Condiții contractuale pentru editare

Editura BURG se obligă:

  • să acorde nr. ISBN părţii solicitante, pe baza unei cereri înaintată editurii, după aprobarea acesteia de către consilierul ştiinţific din domeniul căruia îi aparţine lucrarea;
  • să obţină pentru autor, în timp util, descriere CIP a Bibliotecii Naţionale a României, în vederea tipăririi;
  • să respecte prevederile Legii 111 din 21 noiembrie 1995 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport, cu modificările ulterioare.

Beneficiarul ISBN (autorul/autorii) se obligă:

  • să respecte condiţiile impuse de Editura BURG privind descrierea paginii de titlu şi a datelor ei de identificare, pe verso-ul paginii de titlu a lucrării;
  • în cazul în care tipărirea şi difuzarea nu fac obiectul contractului cu Editura BURG, să tipărească lucrarea în condiţii grafice de calitate, iar pe copertă să înscrie numele editurii, şi domeniul, conform modelului;
  • să notifice Editurii BURG tirajul, preţul unitar şi numărul de comandă de la tipografie (prin copie după factură), conform articolului 10 din Legea 111/1995;
  • să remită Editurii BURG, în termen de 5 (cinci) zile de la tipărirea lucrării, dar nu mai târziu de 30 de zile de la obţinerea ISBN, un număr de 10 (zece) exemplare, indiferent de suport, care vor fi expediate de editură conform Legii 111 din 21 noiembrie 1995 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de documente, cu modificările ulterioare;
  • să doneze Bibliotecii Universităţii Româno-Germane din Sibiu un număr de 5 (cinci) exemplare (3 exemplare contra cost) din lucrare pentru un tiraj de până la 100 de exemplare, sau 10 (zece) exemplare pentru un tiraj mai mare.

Forţa majoră exonerează părţile de răspundere.

Dreptul de reproducere aparţine autorului.

Director editură, Lect.univ.dr. Elida TODĂRIȚĂ