Despre Editura BURG

În baza Hotărârii nr. 5 din 29 noiembrie 1997 a Adunării Generale a Institutului de Ştiinţe Administrative “Paul Negulescu”, Consiliul ştiinţific a demarat procesul de înfiinţare a unei universităţi proprii, a cărei denumire sa reflecte o larga deschidere europeana. În acest scop a fost înfiinţata Fundaţia Universitară pentru Integrare Europeană, având ca unic fondator Institutul de Ştiinţe Administrative al României (I.S.A.R.).

Universitatea Româno-Germană din Sibiu a fost fondată, în cadrul Fundaţiei Universitare pentru Integrare Europeană, de către Institutul de Ştiinţe Administrative al României „Paul Negulescu”, în anul 1998, ca instituţie privată autonomă, alternativă şi complementară de învăţământ superior, aparţinând comunităţii academice şi societăţii civile din Sibiu şi din România, ca for de cultură şi ştiinţă dar şi ca tribună a democraţiei, legalităţii şi moralităţii, deschisă spre viitor şi spre promovarea idealurilor şi valorilor perene, clasice şi actuale ale omenirii, în spiritul libertăţii, dreptăţii şi solidarităţii sociale (Charta URGS).

Universitatea Româno-Germană din Sibiu (URGS) este cu personalitate juridică proprie, persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, acreditată prin Legea nr. 115 din 5 mai 2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 393/10.05.2005.

URGS aparţine comunităţii academice care îşi desfăşoară activitatea specifică în spaţiul universitar în baza autonomiei şi libertăţii academice consfinţite prin Constituţia României, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Magna Charta a Universităţilor Europene şi legislaţia în vigoare.

Editura BURG, a Universităţii Româno-Germane din Sibiu s-a înfiinţat în anul 2001, prin Hotărârea nr. 6 a Consiliului Director al F.U.I.E, ca structură autonomă, fără personalitate juridică. Pe linie administrativă se subordonează Directorului General Administrativ, iar pe linia activităţii editoriale se subordonează rectorului universităţii (art. 48, ROF).

Colaborează cu departamentele, secretariatele facultăţilor şi departamentelor, cu tipografia universităţii (subordonată nemijlocit directorului general administrativ) şi cu alte tipografii din ţară sau străinătate.

Este condusă de un director numit prin Hotărâre a Senatului universităţii.

Înfiinţată la iniţiativa Prof.univ.dr. Gheorghe BICHICEAN şi jur. Nicolae TARCEA în anul 2001, conducerea editurii a fost asigurată de domnul Prof.univ.dr. Gheorghe BICHICEAN – perioada 2001-2002, de Conf.univ.dr. Stelian SCĂUNAŞ – perioada 2002-2004, de Conf.univ.dr. Alexandru HAMPU – perioada 2004 2008, iar din toamna lui 2008 de Lect.univ.dr.ing. Sorin V. CRISTEA.

Editura Burg nu are buget propriu.

Misiunea editurii este subordonată nemijlocit misiunii definite a URGS: formarea de absolvenţi specialişti, bine pregătiţi profesional, motivaţi moral-spiritual, care să deţină competenţele necesare pentru a susţine, prin activitatea desfăşurată, comunitatea – locală, regională naţională şi internaţională – şi pentru a concura cu succes pe piaţa europeană a muncii. Mai mult, Universitatea Româno-Germană urmăreşte dezvoltarea activităţilor didactice şi de cercetare şi practicarea unui management orientat spre performanţă, care să îi asigure supravieţuirea şi integrarea cu succes, în anul 2010, în „Spaţiul European al Învăţământului Superior”.

Misiunea specifică a instituţiei vizează, de asemenea, contribuţia reală, prin dezvoltarea şi activarea propriei reţele de relaţii instituţionale cu spaţiul academic, politic, social – cultural şi de afaceri german, la individualizarea comunităţii academice sibiene în peisajul academic naţional, dar şi la creşterea calitativă a nivelului de cultură şi civilizaţie al comunităţii locale, regionale şi naţionale româneşti, în perspectiva integrării europene.

Misiunea definită a editurii este creşterea impactului publicaţiilor editurii BURG asupra mediului educaţional (universitar şi nu numai), administrativ, juridic şi social, prin publicarea de carte, cursuri şi îndrumare/ghiduri în domeniile corespunzătoare seriilor editoriale existente:

 • Economică
 • Filologie
 • Matematică
 • Informatică
 • Istorie/Politică
 • Juridică
 • Management/Marketing
 • Psihologie/Sociologie
 • Tehnică
 • Varia
 • Atractiv şi practic

Deci, activitatea editurii o reprezintă editarea de carte cu autori cadre didactice din universitate sau din afara ei, editarea de manuale universitare, caiete de seminar şi îndrumare de laborator, editarea altor lucrări având caracter didactic, editarea de reviste, de volume cu lucrări de la manifestări ştiinţifice organizate de / în cadrul universităţii, pe suport hârtie sau pe suport electronic.

În perioada 2007 – 2009 editura a fost recunoscută CNCSIS (nr. 323), urmare a statutului său de editură a unei universităţi acreditate.

În prezent este în curs de definitivare legislaţia de acreditare a editurilor, urmând ca editura sa intre în procedura de acreditare.